Algemene voorwaarden – MONDZORGBUITENHOF – Almere- Buiten

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden, Disclaimer en privacyverklaring

Op deze pagina vindt u de (betalings)voorwaarden die de praktijk voor mondhygiëne MONDZORGBUITENHOF hanteert.

Toepasselijkheid en bekendmaking van deze algemene voorwaarden.

Artikel 1. Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere behandelingsovereenkomst als bedoeld in de Wet Geneeskundige
behandelingsovereenkomst (WGBO) (Artikelen 7:446 t/m 7:468 van het Burgerlijk Wetboek), die door MONDZORGBUITENHOF met patiënten wordt aangegaan.

Artikel 2. Behandelovereenkomst

De algemene voorwaarden maken deel uit van de behandelingsovereenkomst en worden;

1. op een voor patiënten toegankelijke en zichtbare plaats in de praktijk gepubliceerd;
2. op de website van de praktijk (www.mondzorgbuitenhof.nl) vermeld;
3. op verzoek van patiënten schriftelijk uitgereikt;
4. MONDZORGBUITENHOF stelt iedere nieuwe patiënt door middel van een welkomstbrief in kennis van het bestaan van algemene voorwaarden;
5. afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien dit schriftelijk is overeengekomen;
6. MONDZORGBUITENHOF is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 3. Behandelingen

1. Bij het aangaan van een behandelingsovereenkomst, zijn patiënten verplicht de juiste adres- en verzekeringsgegevens aan MONDZORGBUITENHOF te verstrekken.

2. Behandelingsovereenkomsten worden in principe mondeling met de patiënten aangegaan. Op verzoek van de patiënt kan dit schriftelijk gebeuren.

3. MONDZORGBUITENHOF kan voor iedere patiënt voorafgaand aan de behandeling schriftelijk een behandelplan vaststellen. Indien een patiënt daarom verzoekt, is MONDZORGBUITENHOF tot het vaststellen van bedoeld behandelplan verplicht en kan de patiënt dit behandelplan schriftelijk ontvangen.

4. Iedere patiënt ontvangt, indien gewenst, een begroting van de voorgestelde behandeling.

5. In overleg met de patiënt kan een vastgesteld behandelplan en de daaraan gerelateerde begroting gedurende de behandeling worden aangepast.

6. Van iedere patiënt, waarmee MONDZORGBUITENHOF een behandelingsovereenkomst aangaat, wordt digitaal een dossier bijgehouden. De patiënt heeft het recht om inzage in het dossier te krijgen (art 7:456 BW). MONDZORGBUITENHOF is wettelijk verplicht het dossier 20 jaar te bewaren (art 7:454 lid 3 BW).

7. MONDZORGBUITENHOF is niet bevoegd patiënt gegevens, zonder toestemming van de betreffende patiënt, aan derden te verstrekken (art 7:457 BW).

8. Op de behandelingsovereenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 4. Afspraken annuleren

Afspraken dienen, indien noodzakelijk, uiterlijk 24 uur voor de behandeling geannuleerd te worden. Bij het niet annuleren of bij annuleringen binnen 24 uur voor
de afspraak, behoudt MONDZORGBUITENHOF zich het recht de gereserveerde tijd in rekening te brengen, wanneer geen andere patiënten konden worden behandeld of andere gehonoreerde werkzaamheden konden worden verricht.
De mondhygiënist hanteert hierbij een percentage (0%-100%) van het bedrag van de voorgenomen behandeling.

Artikel 5. Tarieven en vergoedingen

1. De kosten van de behandeling van een minderjarige patiënt, die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, wordt aan de patiënt zelf in rekening gebracht, tenzij de wettelijk vertegenwoordiger(s) schriftelijk bevestigt(en) dat hij/zij de kosten voldoet(n).

2. MONDZORGBUITENHOF berekent de kosten van behandeling aan de hand van tarieven die door de Nederlandse Zorgautoriteit (hierna: NZa) zijn goedgekeurd of
vastgesteld.

3. MONDZORGBUITENHOF behoudt zich het recht om zonder nadere kennisgeving de tarieven voor de geleverde behandelingen/diensten te wijzigen, met inachtneming van de geldende prijsvoorschriften van de NZa dan wel enig ander daartoe wettelijk aangewezen orgaan.

4. De patiënt is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor de inzichten in de vergoedingen van zijn/haar zorgverzekeraar.

Artikel 6. Betaling

1. MONDZORGBUITENHOF heeft ervoor gekozen de verwerking van onze nota’s over te dragen aan Infomedics. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het factureren en innen van declaraties.

2. Wat betekent dit voor u; de nota voor de behandeling of verrichting ontvangt u van Infomedics. In sommige gevallen wordt uw nota eerst gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt dan alleen een (rest) nota   voor de kosten die niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed.

3. Vergeet niet uw nota op tijd te betalen. De betalingstermijn die Infomedics hanteert is 30 dagen. Lukt het niet om op tijd aan uw betalingsverplichting te voldoen? Bel dan het Contact Center van Infomedics op 0900-0885 voor een oplossing of ga naar www.infomedics.nl

4. Voor vragen over uw nota’s kunt u contact opnemen met Infomedics via telefoonnummer 0900-0885 (€0,15 per minuut). Een nieuw origineel van uw nota kunt u aanvragen via het telefoonnummer 0900-0882 (1,30 per gesprek). Infomedics is op iedere werkdag van 08:00 tot 18:00 bereikbaar.

Artikel 7. Klachten

1. MONDZORGBUITENHOF behandeld alleen klachten die uitsluitend per brief- of e-mailbericht aan ons te horen zijn gebracht.

2. De betalingsherinnering wordt niet opgeschort, omdat de patiënt een klacht indient bij bovenstaande commissie of een andere instantie over tarief en/of behandeling
tenzij de beweerde tekortkoming van MONDZORGBUITENHOF de  (gedeeltelijke) opschorting rechtvaardigt. Opschorting is in ieder geval niet geoorloofd indien de beweerde tekortkoming van MONDZORGBUITENHOF van ondergeschikte aard is. De patiënt dient MONDZORGBUITENHOF per omgaande van zijn klacht in kennis te stellen. Door het enkele feit dat MONDZORGBUITENHOF op vervaldatum van de factuur nog geen of volledige betaling van de factuur heeft verkregen, is de patiënt zonder enige
aanmaning of ingebrekestelling in verzuim.

Deze algemene voorwaarden zijn in januari 2023 opgesteld, en januari 2023 gepubliceerd.

Disclaimer & Privacy verklaring

Algemeen

MONDZORGBUITENHOF online als (merk)naam, de website www.mondzorgbuitenhof.nl, zijn exclusief eigendom van MONDZORGBUITENHOF, vertegenwoordigd door Mw. M.V.R. Koningverdraag.

MONDZORGBUITENHOF is een vrijgevestigd mondhygiëne praktijk die zich bezighoudt met het bevorderen van de mondgezondheid door middel van voorlichting, techniekoverdracht en periodieke gebitsreiniging.

MONDZORGBUITENHOF heeft ten behoeve van haar activiteiten, patiënten – en personeel administratie de beschikking over een professioneel secretariaat.

Voor verwerking van de financiële administratie werkt MONDZORGBUITENHOF samen met diverse zakelijke relaties.

Met de diverse zakelijk relaties heeft MONDZORGBUITENHOF de zogenaamde verwerkersovereenkomsten getekend. MONDZORGBUITENHOF betracht uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van haar website als hiervoor bedoeld en de daarbinnen geboden diensten en maakt gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Aan de geboden informatie kunt u echter geen rechten ontlenen. Bovendien is MONDZORGBUITENHOF niet aansprakelijk voor enige schade die kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.

Bij bezoek aan de website en/of gebruikmaking van daarop geboden informatie of diensten wordt u geacht bekend en akkoord te zijn met de door hiertoe opgestelde website voorwaarden en het gevoerde privacy beleid.

De door MONDZORGBUITENHOF beheerde website is gebouwd en opgemaakt conform de door de w3c.org gehanteerde normen en technieken. Voor optimaal gebruik van de sites adviseren wij de Firefox of Chrome webbrowsers.

Privacyverklaring

Het secretariaat van MONDZORGBUITENHOF hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Wij streven ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zullen vertrouwelijk omgaan met alle informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht en hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens maximaal gewaarborgd is. In deze privacy verklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de websites en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen

persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden

opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Afhankelijk van de dienst

die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

• naam, adres en woonplaats gegevens

• geslacht

• geboortedatum

• beroep

• (zakelijk) telefoonnummer

• (zakelijk) emailadres

• ip-adres

Grondslag voor gegevensverwerking

Het secretariaat van MONDZORGBUITENHOF mag alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als zij dat doen op basis van een juridische grondslag. Zij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en het

MONDZORGBUITENHOF zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van patiënten omtrent actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

 

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door MONDZORGBUITENHOF worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

•Het invullen van een formulier om u aan te melden voor behandeling bij

MONDZORGBUITENHOF

• Het invullen van een formulier om wijzigingen door te geven

met betrekking tot uw persoonsgegevens, verzekering en of behandelaar en of

medicijngebruik

• Het invullen van een formulier om u aan te melden voor nieuwsbrieven;

• Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in trekken.

Online aanmelden en inschrijven

Wanneer u zich aanmeldt MONDZORGBUITENHOF dan wel bij (aan)meldingen zoals hierboven omschreven, legt het Secretariaat MONDZORGBUITENHOF de daartoe benodigde gegevens vast ten behoeve van de verwerking van uw (aan)melding of inschrijving. Uw (persoons)gegevens welke zijn vastgelegd middels de online formulieren worden uiterst zorgvuldig behandeld en beveiligd.

In alle gevallen verwerken het Secretariaat MONDZORGBUITENHOF alleen die persoonsgegevens die ter zake dienend en niet bovenmatig zijn en waarvan u zelf bij de aanmelding of opgave heeft aangegeven als zijnde akkoord voor gebruik ten behoeve van uw inschrijving, aanmelding of registratie.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Door u aangeleverde gegevens zullen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt noch ter beschikking gesteld worden aan derden, tenzij u hiertoe vooraf uitdrukkelijk toestemming heeft verleend. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt slechts plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en MONDZORGBUITENHOF , dan wel de MONDZORGBUITENHOF uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is voor de in deze disclaimer en privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. In de regel zal gelden: gedurende de looptijd van een aanmelding, een overeenkomst daarna maximaal 20 jaar.

Surfen op de website van MONDZORGBUITENHOF

De grootste delen van onze website kunt u anoniem raadplegen. Het Secretariaat MONDZORGBUITENHOF legt geen gegevens vast die iets zeggen over de identiteit van u als bezoeker van deze site.

Logbestanden en cookies

De server waarop de websites zijn ondergebracht houdt logbestanden bij. De data uit deze logbestanden worden uitsluitend gebruikt om serverproblemen te signaleren en om informatie over de frequentie van bezoek aan de sites, de voorkeur voor informatie en het gebruikte bladerprogramma bij te houden.

Wanneer u evenwel overgaat tot aanmelding, inschrijving of enige andere registratie via deze site wordt tijdelijk – dat wil zeggen zolang u daadwerkelijk werkt binnen het betreffende gedeelte van de site – een cookie op de harde schijf van uw computer geplaatst.

In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kunt u eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit leest u na in de handleiding van uw browser.

Wijzigingen

Het Secretariaat MONDZORGBUITENHOF behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Wijzigingen zullen via de homepage van de websites worden aangekondigd en op de betreffende pagina van de privacy verklaring worden gepubliceerd.

Copyrights

Alle informatie binnen dit domein is exclusief eigendom van MONDZORGBUITENHOF tenzij anders is aangegeven. Duplicatie van informatie op onze webpagina’s en/of van downloads die door MONDZORGBUITENHOF, dan wel MONDZORGBUITENHOF binnen haar domeinen worden aangeboden, is uitsluitend toegestaan voor eigen gebruik. Duplicatie, publicatie en verspreiding van voornoemde informatie, dan wel delen ervan, in alle andere gevallen is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming vooraf door het secretariaat MONDZORGBUITENHOF.

Links naar andere websites

Op onze website treft u tevens verwijzingen (hyperlinks) aan naar websites van derden, welke niet tot stand zijn gekomen onder verantwoordelijkheid van het Secretariaat MONDZORGBUITENHOF. Wij maken u erop attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de

voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt. Het Secretariaat MONDZORGBUITENHOF zijn dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud en het gebruik van deze websites, noch voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan de website.

Recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over deze website voorwaarden en het privacy beleid van MONDZORGBUITENHOF , neemt u dan schriftelijk

contact op met:

MONDZORGBUITENHOF

Lex Brandstraat 2

1336CS ALMERE-Buiten

info@mondzorgbuitenhof.nl

www.mondzorgbuitenhof.nl

versie 2023.6